Generelle turneringsregler

(1) Alle spill spilles på bord med 4 spillere (dersom ikke annet spesifikt er angitt i turneringsinnbydelsen). Det innebærer at en påmelding først blir endelig bekreftet når deltakerantallet har nådd neste høyere tall som er et multiplum av 4. Alle deltakere oppfordres til å sikre sin egen startberettigelse ved aktivt å rekruttere andre deltakere.

(2) Dersom ikke annet er presisert i de spesielle reglene nedenfor, gjelder de offisielle reglene for AGRICOLA, med presiseringer etc. gitt i siste versjon av ‘Compendium’; et dokument  som er tilgjengelig bl.a. på play-agricola.com/Forum. En oppdatert versjon av kompendiet med tolkninger som er diskutert og godkjent av Agricola Norge, er under utarbeidelse.

(3) Turneringsoppsettet for enhver turnering tilpasses antallet bord.

(4) For hver turnering utpekes en turneringsleder og en dommer som avgjør spørsmål om regelanvendelse etc. I NM vil klager på dommeravgjørelser kunne ankes inn for en appellkomité med tre forhåndsoppnevnte medlemmer. Klager som involverer dommeren eller et medlem av appellkomitéen behandles i så fall av komiteen respektivt dommer + øvrige medlemmer i komitéen.

Obligatoriske og frivillige spill

Hver turnering er satt opp med et fast antall spill, X. Dersom ikke annet er angitt når turneringen er annonsert, er alle spillene obligatoriske. Det vil si at det ikke er anledning til å trekke seg underveis i turneringen, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, eller det er gjort avtaler på forhånd. Enkelte turneringer kan bli satt opp slik at noen av spillene er frivillige (typisk siste turneringsdag). I så fall skal også de frivillige spillene spilles på firemannsbord. Dersom antallet spillere som ønsker å være med videre i turneringen ikke går opp i antallet firemannsbord (dvs. er 4, 8, 12, 16 etc.), er det resultatlista etter forrige spill som bestemmer hvilke spillere som får spille neste, frivillige spill. De 4, 8, 12 etc. best plasserte spillerne på resultatlista, etter at spillerne som har trukket seg er strøket, er med videre. Spillere som ikke er med videre i turneringen, plasseres på den endelige resultatlista bak alle spillere som er kvalifisert for videre deltakelse. Disse spillerne plasseres på grunnlag av resultatene etter deres siste spill (det vil si på det tidspunktet de går ut av turneringen).

Dersom det likevel skulle oppstå en situasjon der en spiller må trekke seg underveis i turneringen, vil denne spilleren plasseres sist og bordet der den sist plasserte spilleren skulle spilt neste spill (og eventuelle kommende spill), vil bli spilt som 3-erspill med turneringspoeng som i 4-erspill (0 poeng til spilleren som har trukket seg) og modifiserte regler: Action space ‘Valgfri ressurs’ gjøres om til ‘1 Clay, 1 Food og 1 valgfri ressurs’ og Action Space ‘Occupation, cost 2 Food’ erstattes med tilsvarende Action space fra 4-erspill (‘First and second Occupation cost 1 Food, all further occupations cost 2 Food)’.

Bordsammensetning

Ni ulike måter å fordele spillerne på bordene (4Y spillere som skal fordeles på Y bord; f.eks. 16 spillere og 4 bord) blir benyttet i Agricola-turneringene:

(1) Tilfeldig: Spillerne fordeles på de Y bordene ved loddtrekning, typisk på en slik måte at hver spiller møter forskjellige spillere i hvert av de X spillene (eller X-1 spill, hvis de turneringen har finalespill, se punkt 9 under) turneringen omfatter. Dersom Y = 3, er det ikke mulig å unngå at spillere møter samme spiller to ganger. dersom Y = 4 (16 spillere), vil X (eller X-1) = 5 gjøre at alle spillere møter alle andre spillere én gang.

(2) Tilfeldig med seeding: De 4Y spillerne fordeles i grupper med Y spillere i hver gruppe; den første gruppa består av de Y spillerne som har høyest rankingscore, den neste gruppa består av de neste Y spillerne på rankinglista etc.; helt til det ikke er mulig å fylle opp neste gruppe med Y spillere som har spilt mange nok spill til å få rankingscore. Spillerne som ikke blir plasseres i ei gruppe på grunnlag av rankingscore, utgjør en restgruppe med Y, 2Y eller 3Y spillere. Spillerne i hver gruppe (inkludert restgruppa) fordeles tilfeldig på bordene.

Det er tre hovedgrunner til at vi bruker denne formen for ‘mild seeding’ i innledningsspillene framfor helt tilfeldig bordplassering:

(a) Erfarne spillere ved alle bord gjør at spillingen går raskere (dermed blir det mindre ventetid mellom spillene).

(b) Mindre erfarne spillere kan få råd og veiledning undervegs.

(c) Bordene blir jevnere med hensyn til fordeling av erfarne og mindre erfarne spillere. Dermed unngår vi at ‘flaks’ eller uflaks i trekningen av bordsammensetningen i realiteten bestemmer mulighetene til en god sammenlagtplassering (slik tilfellet kan bli i turneringer med få spill der resultatet i første runde bestemmer bordplasseringen i 2. runde).

Rankinglista benytter ELO-indeksen (se ELOrating – Wikipedia), og omfatter alle spillere som har deltatt i turneringer i regi av Agricola Norge-gruppa og der spilt minst 5 spill.

(3) Fast med seeding: Spillerne plasseres etter en forhåndsbestemt plan der seedinggruppene beholdes samtidig som spillerne møter fleste mulig spillere de ikke allerede har møtt. Denne metoden brukes gjerne i neste spill etter et spill med tilfeldig bordplassering med seeding.

(4) Plasseringsbasert jevn: Spillerne fordeles på bordene på grunnlag av stillingen i turneringen etter foregående spill, slik at summen av spillernes plasseringer i turneringen etter foregående runde er den samme på alle bord. I en turnering med 8 spillere på 2 bord vil en fordeling av spillere som er plassert som 1,3,6 og 8 (sum 18) på ett bord og de øvrige spillerne (plassert som 2,4,5 og 7) på de andre bordet være én måte å få til plasseringsbasert jevn bordsammensetning. Bordplasseringsmetoden sørger for at bordene blir så jevne som mulig.

(5) Swiss: Det originale Swiss-formatet, slik det benyttes bl.a. i sjakkturneringer, er tilpasset 2-mannsspill, men kan tilpasses spill på firemannsbord som følger:

(a) Spillerne rangeres fra best til dårligst etter foregående spill (en turnering i Swiss-format starter med en runde med tilfeldig bordplassering eller tilfeldig med seeding).

(b) Den best plasserte spilleren møter de tre blant de øvrige spillerne som er høyest rangert og som denne (altså den best plasserte) spilleren ennå ikke har møtt (dersom den best plasserte spilleren har møtt alle andre spillere, noe som kan forekomme i turneringer med få spillere og mange spill, møter han eller hun de best rangerte spillerne som vedkommende har møtt færrest ganger).

(c) Når den best plasserte spillerens motstandere er bestemt på grunnlag av regelen i (b), gjentas prosedyren for den best plasserte blant de gjenværende spillerne, og så videre inntil alle spillerne er fordelt på bordene.

(6) Danish (tidligere omtalt som Swiss, er en variant av det egentlige Swiss-formatet): Spillerne som er plassert som 1-4 i turneringen etter foregående spill plasseres på bord 1, spillerne plassert som 5-8 på bord 2 etc. Danish bordplassering favoriserer spillere som er best i sin gruppe, mens spillere som er svakest i sin gruppe møter relativt sterkere motstand og får en ulempe. Antall påfølgende Danish-spill bør derfor alltid være et partall (2, 4, 6 etc.) slik at spillere med god plassering og som dermed får hard motstand i ett spill kan ‘rykke ned’ på sammenlagtlista og få lettere motstand i neste spill. Ulemper og fordeler ved god/dårligere plassering vil derfor forventes å oppveie hverandre i par av spill.

Danish oppsett kan brukes for finalespill etter et antall forutgående spill med Swiss format.

(7) Avklaringsspill: Spillerne plassert 1, 2, nest sist og sist plasseres på bord 1. Spillerne som er plassert 3-6, 7-10 etc. etter foregående spill plasseres på bord 2, 3 etc. Avklaringsspill benyttes gjerne i siste spill før finalerunden, etter et antall runder med Danish format, for å sørge for at spillere med omtrent like mange poeng gjør opp seg imellom om plassene på høyere rangerte finalebord. Erfaringene med Danish format og avklaringsrunde er at avklaringsrunden ikke fungerer godt for spillerne plassert 1, 2, nest sist og sist (det har aldri forekommet at noen av de lavest rangerte spillerne har slått noen av de høyest rangerte).

(8) Avklaringsspill med bonus/malus. Som (6), men med en mekanisme som sørger for at spillerne plassert som 1 og 2 ikke får 10/6 poeng for lett, samtidig som de svakest plasserte spillerne får en ekstra belønning for godt resultat. Mekanismen innebærer at det gis en bonus på 3 turningspoeng til hver av de to svakest plasserte spillerne for hver av de to topprangerte spillerne de slår, mens sistnevnte får en tilsvarende malus (dvs. ‘omvendt bonus’ i form av fratrekk av turneringspoeng). Dersom spilleren rangert nest sist vinner avklaringsspillet, får denne derfor det normale antallet turneringspoeng som gis til vinneren (10; se nedenfor) pluss 2 × 3 bonuspoeng, til sammen 16 poeng. Fra og med juli 2017 ble spillerne som er rangert 1 og 2 før avklaringsspillet (og dermed også spillerne plassert nest sist og sist) plassert rett overfor hverandre på bordet. Etter NM 2017 var det enighet om at heller ikke denne varianten av avklaringsrunde fungerer godt.

(9) Finalespill: Finalespill blir oftest kombinert med et antall, X-1, innledningsspill (se punkt 1). Før finalespillet fordeles spillerne på plasseringsgrupper på grunnlag av samlet resultat hittil i turneringen. Hver plasseringsgruppe inneholder 4 spillere. Det vil si at spillerne som før finalespillet er plassert som nummer 1-4 utgjør plasseringsgruppe 1 og spiller om plassene fra 1 til 4 (dårligste spiller i denne gruppa kan altså ikke kan bli dårligere enn nummer 4); spillerne plassert som 5-8 utgjør plasseringsgruppe 2 og spiller om plassene fra 5 til 8 (og kan verken bli bedre enn nummer 5 eller dårligere enn nummer 8), etc. Uansett om finalespillet omfatter ett eller flere spill, ligger plasseringsgruppene fast gjennom hele finalespillet. Finalespill over 1 runde kan ses på som en avsluttende runde i Danish format med faste plasseringsgrupper.

Turneringspoeng og tie breakers

Spillerne tildeles turneringspoeng (TP) på grunnlag av plasseringen i hvert spill; 1–2–3–4 plass i innledningsspillet gir henholdsvis 10–6–3–1 TP. To eller flere likeplasserte spillere (det vil si spillere med samme antall VP i et spill) deler TP for plasseringen de deler og de etterfølgende (åpne) plasseringene. To spillere som deler førsteplassen får dermed 8 [(10+6)/2] TP hver, to spillere som deler andreplassen får 4,5 [(6+3)/2] TP hver og to spillere som deler tredjeplassen får 2 [(3+1)/2] TP hver. Dersom tre spillere får samme antall poeng og f.eks. deler førsteplassen, får hver spiller 6,33 [(10+6+3)/3] TP.

Dersom ikke annet er oppgitt, skjer rangering av spillere ved behov (f.eks. ved kvalifisering til finalespill) med samme antall TP på grunnlag av følgende tie-breakers, ordnet i prioritert rekkefølge:

(a) Samlet relativ skår for alle spillene. Relativ skår regnes ut for hvert spill, som antall poeng oppnådd i spillet minus de fire spillernes gjennomsnittlige antall poeng.

Ved kvalifisering til finalespill benyttes som neste tie-breaker:

(b) Flest høye plasseringer, det vil først si førsteplasser, dernest delte førsteplasser, andreplasser … etc.

Ved sluttrangering benyttes som neste tie-breaker:

(b) Plassering i finalerunden. I turneringer med én finalerunde, plasseres den spilleren først som har best plassering i finalerunden. Dersom turneringen spilles med flere finalerunder, sammenliknes først plasseringene i siste finalerunde, dernest plasseringene i nest siste finalerunde, etc.

Dersom to spillere ikke kan skilles på grunnlag av disse kriteriene, anses de for likeplasserte.

I begynnelsen av en turnering der spillerne skal plasseres på bordene i neste runde (typisk runde 2) på grunnlag av resultatene så langt i turneringen, brukes i tillegg til relativ skår (tie-breaker a) følgende tie-breaker:

(c) Høyeste samlete antall victory points og bonus points i foregående spill. Dersom også dette er likt, plasseres spilleren med høyest antall victory points først. Dersom også dette er likt, avgjøres den foreløpige plasseringen ved loddtrekning.

Enkeltrunder kan gis større vekt; i så fall skal dette opplyses i turneringsinnbydelsen eller i hvert fall være klargjort før turneringen starter. Dersom ikke annet er oppgitt, gis finalerunden vekt 1,25, det vil si at det utdeles turneringspoeng 12,5–7,5–3,75–1,25.

Spesielle regler

(1) Ved alle bord trekkes lodd om bordplasseringen (før draft) og om hvilken spiller som skal være starting player (etter draft, før spillet starter). Spilleren til venstre for starting player er second player etc. (dvs. at spillet går med klokka). Merk: ‘Avklaringsspill med bonus/malus’ spilles med begrenset tilfeldig bordplassering (spilleren som er plassert først velger plass, dernest trekker de to svakest plasserte spillerne lodd om hvem som skal sitte til venstre for den best plasserte spilleren).

(2) Fourth player får i spill 1 får 3 Food slik ved spillstart slik standardreglene foreskriver, og i tillegg 1 Food ved starten av runde 5. Begrunnelsen for dette er at omfattende spillstatistikk (se play-agricola.com/Forum/Strategies) viser at 4. spiller har ca. 9% redusert vinnersannsynlighet sammenliknet med 1., 2. og 3. spiller (som har omtrent lik vinnersannsynlighet). Det er antatt at 1 ekstra Food helt eller delvis kompenserer for denne ulempen. For å unngå at denne ekstra Food får avgjørende betydning i åpningen av spillet, tildeles den i runde 5.

(3) Alle runder spilles med E-, I-, K-, WM- og Fr-decks dersom ikke annet er angitt. Etter hvert er også andre kort faset inn. Etter NM 2023 er et stort utvalg spiller-designete kort fra play-agricola.com (samt noen andre kort) trykt opp og faset inn under betegnelsen ‘Globus-kort’. Disse har gjennomgått omfattende spilltesting og er vist i React App. En rekke kort er vurdert for banning, seinest på årsmøtet i 2023. Gjeldende liste over bannete kort i ulike decks finnes i referat fra Årsmøtet 2023 og i React App.

Følgende grunnspillkort er bannet:

Occupations: Ratcatcher (E-deck nr. 198), Chamberlain (I-deck nr. 238), Taster (I-deck nr. 260), Wet Nurse (K-deck nr. 270) og Lover (K-deck nr. 291).

Minor Improvements: Wooden Hut Extension (I-deck nr. 81) og Reed Hut (K-deck nr. 138).

Alle kort i alle relevante decks og deres rangering på grunnlag av spilleresultater på play-Agricola.com, kan ses her og i React App.

(4) Alle Occupations og alle Minor improvements fra de 4 decks (og eventuelle andre decks) blandes til én deck for Occupations og én deck for Minor improvements før drafting. Drafting utføres som neighbour draft 7/9 etter vanlige regler der separate bunker for hver av Occupations og Minor improvements, som til å begynne med inneholder 9 kort, sirkulerer. Hver spiller trekkes ett kort og sender resten av bunken videre til neste spiller. De to siste kortene i hver bunke kastes og er ikke med videre i spillet. Occupations draftes først, mot klokka (det vil si at resterende kort sendes mot høyre), Minor improvements med klokka (sendes mot venstre).

(5) De offisielle reglene for AGRICOLA inneholder ikke regler for god spilleskikk. Følgende regler skal i prinsippet gjelde, men ikke håndheves strengere enn det som er nødvendig for å sikre god gjennomføring av turneringen. Særlig skal det tas hensyn til lite erfarne spillere;  like viktig som reglene er at alle deltakerne får en god turneringsopplevelse.

(a) Alle ressurser (building materials, goods) og familiemedlemmer (family members; FM) skal ligge på spilleplaten inntil spilleren bruker dem til å foreta en action.

(b) En spiller kan angre sin siste action inntil neste spiller har plassert sitt neste FM på en action space på spillebrettet.

(c) En spiller kan fullføre eller korrigere en handling som ikke direkte påvirker andre spillere eller spillets gang (f.eks. korrigere en glemt rabatt el.l., ta en ressurs plassert fram i tid som var glemt, el.l.) dersom dette gjøres før rundens slutt (en runde er slutt når neste rundekort blir snudd).

(d) En spiller kan korrigere uteglemt breeding eller innhøsting av grain/vegetables dersom dette gjøres før neste runde er avsluttet.

(6) Dersom turneringen avvikles under tidspress, har hvert bord 105 minutter på seg til å gjennomføre hvert spill, det vil si fra spillerne tar opp sine kort for drafting av occupations til siste spiller i runde 14 plasserer sin siste FM (eventuelt kan andre tidsgrenser avtales). Draft bør i så fall gjennomføres i løpet av 15 minutter. Dersom totaltida utløper før spillet er avsluttet, gjennomføres resten av spillet som hurtigspill med 30 sek til rådighet for hver spiller pr. action. Tida regnes fra forrige spiller har fullført sin action til neste spiller må ha plassert sin FM. Spillere som ikke plasserer sin FM på en action space i løpet av den tilmålte tiden, mister anledningen til å plassere denne FM og turen går videre til neste spiller som har 30 sek til rådighet for å plassere sin FM, etc. Eventuelt hurtigspill administreres av en dommer. Bruk av klokker vil da bli vurdert.