Regler NM-2016

Regler for AGRICOLA-NM 2016

Generelle regler:

Turneringsoppsettet er lagd for minst fire 4-mannsbord, med muligheter for tilpasning til 3 eller 2 bord. De tilpasningene som vil bli gjort dersom antallet bord blir 2, er markert med rødt nedenfor.

G1. AGRICOLA-NM spilles på 4-mannsbord, over tre runder:

(a) Innledende runde (3 spill), lørdag 12. november

(b Finalerunde (2 spill), søndag 13. november

Deltakerne forplikter seg til å fullføre de rundene de starter, det vil si at alle spillerne som deltar i NM må spille alle tre spill i innledningsrunden og alle spillere som starter søndag må spille begge spillene i finalerunden.  Eventuelle ledige plasser i finalerunden fylles ved opprykk på grunnlag av resultatlista fra innledningsspillet. Dersom det, som det ser ut to dager før NM starter, blir 8 deltakere, er det et sterkt ønske at alle også deltar søndag.

G2. Dersom ikke annet er presisert i de spesielle reglene nedenfor, gjelder de offisielle reglene for AGRICOLA, med presiseringer etc. gitt i siste versjon av ‘Compendium’; et dokument  som er tilgjengelig bl.a. på play-agricola.com/Forum.

G3. Antallet deltakere i turneringen er begrenset oppad til 32. De 32 første som melder seg på får delta.

G4. Alle spill skal spilles på bord med 4 spillere. Det innebærer at en påmelding først blir endelig bekreftet når deltakerantallet har nådd neste høyere tall som er et multiplum av 4.

Alle deltakere oppfordres til å sikre sin egen startberettigelse ved aktivt å rekruttere andre deltakere.

G5. Turneringsoppsettet er tilpasset en fulltegnet turnering med spill på 8 bord; bordene er nummerert fra 1 til 8. Dersom turneringen ikke fulltegnes, gjøres endringer i oppsettet for innledende runde slik at intensjonene i turningsoppsettets punkter T1–T3 om best mulig miksing av spillere blir oppfylt på best mulig måte.

G6. Turneringsleder er Bjørn André Kildalen. Dommer er Oddbjørn Nødland. Klager på dommeravgjørelser kan ankes inn for en appellkomité bestående av Rune Halvorsen og David Kristensen. Klager som involverer dommeren eller et medlem av appellkomitéen behandles av komiteen respektivt dommer + øvrige medlemmer i komitéen.

 

Turneringsoppsett

T1. Bordplassering for første runde gjøres ved en kombinasjon av ‘mild seeding’ og tilfeldig bordplassering. ‘Mild seeding’ innebærer at de x beste spillerne, rangert på grunnlag av resultater i 10 tidligere turneringer arrangert av spillklubben ARES i Oslo siden høsten 2014 (inkludert fjorårets NM), blir fordelt tilfeldig på de x bordene. Dersom antall bord er 4 eller færre, vil de også de x neste spillerne bli tilfeldig fordelt på bordene. De øvrige spillerne fordeles deretter tilfeldig.

Det er minst tre grunner til at vi bruker ‘mild seeding’ og ikke helt tilfeldig bordplassering:

(a) Erfarne spillere ved alle bord gjør at spillingen går raskere (så det ikke blir så mye ventetid).

(b) Mindre erfarne spillere kan få råd og veiledning undervegs.

(c) Bordene i første runde blir så jevne som mulig, med en fin miks av erfarne og mindre erfarne spillere. Dermed unngår vi at ‘flaks’ eller uflaks i den første trekninger styrer mulighetene til en god sammenlagtplassering (resultatet i første runde er med på å bestemme bordplasseringen i 2. runde, etc.).

Rangering gjøres ved beregning av ELO-indeksen (se ELOrating – Wikipedia) for alle spillere som har deltatt i minst 2 av de 10 turneringene og der spilt minst 5 spill.

Dersom det blir 8 spillere på to bord, kan f.eks. ‘mild seeding’ i første runde gjøres ved at spillerne blir rangert i 4 par på grunnlag av tidligere meritter (ELO-rating). Spillerne i hvert par fordeles deretter på bordene etter loddtrekning slik at bordene blir jevne (punkt c ovenfor).

T2. Bordplasseringen i 2. spill i innledende runde skjer etter følgende regler:

(a) Vinnerne ved hvert bord i 1. spill blir sittende ved sine respektive bord.

(b) Spillerne som er rangert som 2–4 i 1. spill blir fordelt på de øvrige bordene slik at hvert bord (om mulig, det vil si dersom det er 16 eller flere deltakere) består av spillere som fikk henholdsvis 1., 2., 3. og 4. plass ved ulike bord i 1. runde. Alle spillerne møter dermed i 2. spill spillere de ikke møtte i 1. spill. Dersom antallet bord er 3, vil 4. spillerne også bli sittende på samme bord som i 1. spill.

Dersom antallet bord er 2, vil 1. og 4. spillerne fra spill 1 bli sittende, mens 2. og 3. spillerne bytter bord i 2. spill.

(d) Likeplasserte spillere i spill 1 (dvs. spillere med samme antall poeng (victory points; VP)) rangeres for bordplassering i 2. spill på grunnlag av følgende tie-breaker: (i) flest VP for improvements (IP – ‘improvement Points); (ii) flest bonuspoeng (bonuspoeng; BP).

Merk: Denne rangeringen benyttes bare til å plassere spillerne på bordene i spill 2 og påvirker ikke fordelingen av turneringspoeng mellom spillerne (se T4).

T3. Spillerne tildeles turneringspoeng (TP) på grunnlag av plasseringen i hvert spill; 1–2–3–4 plass i innledningsspillet gir henholdsvis 10–6–3–1 TP. To eller flere likeplasserte spillere (det vil si spillere med samme antall VP i et spill) deler de TP som tildeles plasseringen de deler og etterfølgende (åpne) plasseringer). Sådeles vil to spillere som deler førsteplassen få 8 TP hver, to spillere som deler andreplassen får 4,5 TP hver og to spillere som deler tredjeplassen får 2 TP.

T4. Etter 2. innledende runde rangeres spillerne etter samlet antall turneringspoeng i de to spillene. Spillere med samme antall TP rangeres på grunnlag av følgende tie-breakers, ordnet i prioritert rekkefølge:

(a) Samlet relativ skår for de to spillene. Relativ skår regnes ut for hvert spill som antall poeng oppnådd i spillet minus de fire spillernes gjennomsnittlige antall poeng.

(b) Høyeste relativ skår i ett av de to enkeltspillene.

Dersom to spillere fortsatt skulle være likeplassert, avgjøres rangeringen ved loddtrekning.

T5. I 3. spill i innledende runde blir spillerne plassert på grunnlag av rangeringen etter 2 spill, slik at summen av spillernes plass-sifre (etter 2 spill) ved hvert bord blir lik. Med 16 spillere innebærer det f.eks. at bordsammensetningen blir: Bord 1: 1-5-12-16; bord 2; 2-6-11-15; bord 3: 3-7-10-14 og bord 4: 4-8-9-13 (sum 34). Dersom antallet deltakere er 12 gjøres nødvendige tilpasninger i turneringsoppsettet.

Dersom antallet deltakere er 8, blir bordsammensetningen: Bord 1: 1-4-5-8 og bord 2: 2-3-6-7.

T6. Etter innledende runde (3 spill) summeres turneringspoengene og samlet relativ skår beregnes (alle spill gis samme vekt ved beregning av relativ skår) og spillerne rangeres. Spillerne deles i to grupper. De åtte beste etter innledende runde skal spille om plassene 1-8 i finalerunden mens de øvrige spiller om de øvrige plassene.

T7. Det er anledning til å trekke seg fra finalerunden søndag.

Etter noen runder fram og tilbake, ser det ut til at runde 3 spilles søndag og at alle deltakerne er med begge dager.

T8. I finalerundens første spill plasseres spillerne som er rangert 1-8 etter innledende runde på bordene 1 og 2. Her spilles om de åtte første plassene. Ved bord 1 plasseres spillerne rangert som 1, 4, 5 og 8, mens bord 2 utgjøres av spillerne rangert som 2, 3, 6 og 7 etter mellomrunden. I finalerunden tildeles spillerne turneringspoeng med vekt 1,25, det vil si at 1–2–3–4 plass gir henholdsvis 12,5–7,5–3,75–1,25 poeng.

Finalerundens 1. runde gjennomføres etter dette oppsettet også dersom deltakerantallet blir 8, med den endringen at bordsammensetningen blir 1-2-7-8 på bord 1 og 3-4-5-6 på bord 2. På denne gjør spillerne som kjemper om de siste to plassene på finalebordet opp innbyrdes.

T9. Øvrige spillere plasseres på bordene etter samme prinsipp som i spill 3 i innledningsrunden. Disse spillerne spiller om plassene fra 9 og nedover på resultatlista.

T10. Etter 1. spill i finalerunden summeres turneringspoengene og spillerne rangeres på nytt, innenfor hver gruppe (det vil si at ingen spillere kan ‘rykke opp’ fra gruppa som kjemper om plassene fra 9 og nedover og ingen spillere kan ‘rykke ned’ fra gruppa som kjemper om de åtte øverste plassene).  Samme tie-breakers brukes som i innledende runde. I finalerundens 2. spill møtes de fire høyest rangerte spillerne etter 1. spill og spiller om plassene 1–4, mens de fire spillerne som er rangert som 5–8 spiller om plassene 5–8. Videre møtes spillerne rangert som 9-12 og spiller om plassene 9-12 etc.

T11. Endelig rangering av spillerne ved finalebordene gjøres på grunnlag av samlet antall turneringspoeng. To eller flere spillere med samme antall TP rangeres på grunnlag av følgende tie-breakers, ordnet i prioritert rekkefølge:

(a) Plassering i finalerunden.

(b) Samlet relativ skår for hele turneringen

(c) Høyeste relativ skår i ett av de to enkeltspillene i mellomrunden.

Dersom to spillere fortsatt skulle være likeplassert, avgjøres rangeringen ved loddtrekning.

Spesielle regler

S1. Ved alle bord trekkes lodd om bordplasseringen (før draft) og om hvilken spiller som skal være starting player (etter draft, før spillet starter). Spilleren til høyre for starting player er second player, etc.

S2. Fourth player får 3 Food slik standardreglene foreskriver, og i tillegg 1 Food ved starten av runde 5. Begrunnelsen for dette er at omfattende spillstatistikk (se play-agricola.com/Forum/Strategies) viser at 4. spiller har ca. 9% redusert vinnersannsynlighet sammenliknet med 1., 2. og 3. spiller (som har omtrent lik vinnersannsynlighet). Det er antatt at 1 ekstra Food helt eller delvis kompenserer for denne ulempen. For å unngå at denne ekstra Food får avgjørende betydning for åpningen av spillet, tildeles den i runde 5.

S3. Alle runder spilles med E-, I-, K- og WM-decks. Følgende sju kort er banned og skal ikke brukes:

Occupations: Ratcatcher (E-deck nr. 198), Chamberlain (I-deck nr. 238), Taster (I-deck nr. 260), Wet Nurse (K-deck nr. 270) og Lover (K-deck nr. 291).

Minor Improvements: Wooden Hut Extension (I-deck nr. 81) og Reed Hut (K-deck nr. 138).

S4. Alle Occupations og alle Minor improvements fra de 4 decks blandes til én deck for Occupations og én deck for Minor improvements før drafting. Drafting utføres som neighbour draft 7/9 etter vanlige regler der separate bunker for hver av Occupations og Minor improvements, som til å begynne med inneholder 9 kort, sirkulerer. Hver spiller trekkes ett kort og sender resten av bunken videre til neste spiller. De to siste kortene i hver bunke kastes og er ikke med i spillet. Occupations draftes først, mot klokka (det vil si at resterende kort sendes mot høyre), Minor improvements med klokka (mot venstre).

S5. De offisielle reglene for AGRICOLA inneholder ikke regler for god spilleskikk. Følgende regler skal gjelder for AGRICOLA-NM:

(a) Alle ressurser (building materials, goods) og familiemedlemmer (family members; FM) skal ligge på spilleplaten inntil spilleren bruker dem til å foreta en action.

(b) En spiller kan angre sin siste action inntil neste spiller har plassert sitt FM på en action space på spillebrettet.

(c) En spiller kan fullføre eller korrigere en handling som ikke direkte påvirker andre spillere eller spillets gang (f.eks. korrigere en glemt rabatt el.l., ta en ressurs plassert fram i tid som var glemt, el.l.) dersom dette gjøres før rundens slutt (en runde er slutt når neste rundekort blir snudd).

(d) En spiller kan korrigere uteglemt breeding eller innhøsting av grain/vegetables dersom dette gjøres før neste runde er avsluttet.

S6. Hvert bord har 105 minutter på seg til å gjennomføre et spill, det vil si fra spillerne tar opp sine kort for drafting av occupations til siste spiller i runde 14 plasserer sin siste FM. Draft bør gjennomføres i løpet av 15 minutter. Dersom totaltida utløper før spillet er avsluttet, gjennomføres resten av spillet som hurtigspill med 30 sek til rådighet for hver spiller pr. action. Tida regnes fra forrige spiller har fullført sin action til neste spiller må ha plassert sin FM. Spillere som ikke plasserer sin FM på en action space i løpet av den tilmålte tiden, mister anledningen til å plassere denne FM og turen går videre til neste spiller som har 30 sek til rådighet for å plassere sin FM, etc. Eventuelt hurtigspill administreres av en dommer. Bruk av klokker vil bli vurdert.